ข้อมูลห้องพัก
ให้บริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และกิ่งวิกฤตทุกประเภท ด้วยมาตรฐานเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย รวมทั้งผู้รับบริการปลอดภัยพึงพอใจบริการ โดยมุ้งเน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาป้องกัน พื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยโรคติดต่อจากระบบ ยกเว้นทารกแรกเกิด ให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปทุกระบบตามเกณฑ์ รับผู้ป่วยที่กำหนดไว้
บริการ
บริการทั่วไป
  • มียา และอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาสำหรับการช่วยชีวิตผู้ป่วย
  • มีการติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  • มีการเฝ้าระวัง และป้องกันอาการแทรกซ้อนอย่างละเอียด
  • ให้การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม โดยเอาใจใส่เรื่องความสุขสบายผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเองไม่ได้ จะได้รับอาหารทางสายยางที่ใส่ทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร
  • ส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
ติดต่อคลินิก
Responsive image
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์
08:00 - 20:00 น.
Responsive image
ที่อยู่คลินิก
อาคาร 12
ชั้น 4
Responsive image
นัดหมายโทร
02-8670606 ต่อ 2401,2402
บทความที่เกี่ยวข้อง