วันที่ 18 ม.ค. 2562
โรงพยาบาลบางมด ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลบางมดจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยประจำปี 2561 ตามข้อกำหนดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำลายประวัติผู้ป่วยให้กำหนดระเบียนในการจัดเก็บเอกสาร เป็นเวลา 5 ปีนั้น
วันที่ 6 ธ.ค. 2561
โดยโรงพยาบาล มีจำหน่าย ถุงรักษ์โลก หากผู้รับบริการท่านใด ไม่สะดวกนำถุงมา ทางโรงพยาบาลขอคิดค่าถุงพลาสติก ใบละ 5 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 โดยที่โรงพยาบาลบางมด จะนำเงินส่วนนี้ร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โครงการ ‘ขยะ’ ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 มิ.ย. 2561
อัคคีภัย เป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในอาคารสถานที่ ทั้งชุมชน และสถานประกอบการทุกแห่ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอันมาก ปัจจัยหนึ่งของอันตราย และความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปฏิบัติอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง