ประกาศ เรื่องทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

ประจำปี 2561

        โรงพยาบาลบางมด ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลบางมดจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยประจำปี 2561 ตามข้อกำหนดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทำลายประวัติผู้ป่วยให้กำหนดระเบียนในการจัดเก็บเอกสาร เป็นเวลา 5 ปีนั้น


        ในการนี้ทางโรงพยาบาลบางมด จะทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งในรูปแบบกระดาษในระบบอิเล็คทรอนิกส์ ตามกรณีดังนี้


  1. ประวัติผู้ป่วยนอกที่ไม่มาติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 ลงไป)
  2. ประวัติผู้ป่วยในที่เคยมีการนอนโรงพยาบาลและไม่มาติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2550-2551)
  3. ประวัติผู้ป่วยเสียชีวิตเกิน 10 ปี (ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนปี 2552)
  4. ประวัติผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับคดีความ เช่น ทำร้ายร่างกาย, อุบัติเหตุจราจร เกิน 10 ปี (ก่อนปี 2552)


ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทุกวันเวลา 08.00-20.00 น. 
(โทร. 02-867-0606 ต่อ 191, 2101)