หลักการและเหตุผล
อัคคีภัย เป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในอาคารสถานที่ ทั้งชุมชน และสถานประกอบการทุกแห่ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอันมาก ปัจจัยหนึ่งของอันตราย และความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปฏิบัติอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรค 3 กำหนดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงหรือหนีไฟได้เอง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองช่วยดำเนินการฝึกซ้อม เนื่องจากสถานประกอบการมีอยู่จำนวนมาก และผู้ที่จะให้ความรู้กับประชาชนได้ ต้องเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้
โรงพยาบาลบางมด ตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมแผนอพยพเคลื่อนย้าย เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินการป้องกัน และระงับเหตุจากการเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินการป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อจัดทำคู่มือและมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของโรงพยาบาลบางมด


กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานที่
 • ทีมป้องกันระงับอัคคีภัยประจำโรงพยาบาลและพนักงานทั่วไป 2 รุ่น (รุ่นละ 60 คน)
 • อมรมระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-17.00
 • ภาคทฤษฎีห้องประชุมชั้น 5 ภาคปฏิบัติลานจอดรถด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาล
ประเด็นความรู้ในการฝึกอบรม
 • ภาคทฤษฏี จำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
  • การประเมินและค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
  • การวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การวางแผนในการหนีไฟอย่างมีคุณภาพ
  • หลักและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
  • การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
  • ทบทวนแผนการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 • ฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  • ฝึกการประเมิน ค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
  • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงทั้งประเภท A B C
  • ฝึกวิธีการอพยพหนีไฟโดยใช้ทางหนีไฟและรถกระเช้าวิธีดำเนินการ

 • บรรยายทฤษฎี ในภาคเช้า
 • ฝึกปฏิบัติจริง ในภาคบ่าย
 • ทดสอบความรู้ Pre test/Post test และประเมินผลโครงการ
 • สรุปผลการฝึกซ้อมและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
 • การมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม
วิทยากร
 • คณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงย่อยจอมทอง จำนวน 5 ท่าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลได้อย่างถูกวิธี
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย
 • มีคู่มือและมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของโรงพยาบาลบางมด
 • การมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม